Sfantul Grigore hosevitul EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A SPANIEI ŞI PORTUGALIEI PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “SFÂNTUL CUV. GHEORGHE HOZEVITUL” MANZANARES (CR) CALLE DE SAN MARCOS, Nr. 5A Preot paroh: Gheorghe-Cristian Cucul Mobil: 0034 622 562 797

duminică, 19 august 2012

Taina Sfantului Maslu


În Postul „Adormirii Maicii Domnului” în parohia noastră s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu. Alături de părintele paroh Gheorghe Cristian Cucul la această Sfântă Taină au luat parte preotul Alexandru Iulian Titorencu din Parohia „Sfântul Ioan Scărarul” - Requena şi preotul Dan-Constantin Cucul din Parohia „Sf. Prooroc Daniel” – Villarrobledo.
La săvârşirea acestei Sfinte Taine  părintele Alexandru a ţinut un frumos cuvânt de învăţătură. Cucernicii părinţi a celor trei parohii au ţinut să fie împreună la săvârşirea acestei minunate Taine a bisericii ortodoxe, încercând în acest fel să aducă în sufletul celor prezenţi în locaşul de rugăciune bucuria mântuirii, vindecare sufletului şi trupului, astfel să ne amintească tuturor românilor că locul nostru este în sânul bisericii noastre strămoşeşti alături de păstorii pe care, mai întâi prin bunăvoinţa Bunului Dumnezeu şi mai apoi cu binecuvântarea PS. Timotei, episcopul Spaniei şi Portugaliei, îi avem în mijlocul nostru. Şi cum spunea părintele Alexandru în cuvântul de învăţătură: "Doar strânşi uniţi în jurul preotului şi împreună cu el în sânul bisericii, prin post şi rugăciune ne putem mântui. Nimeni nu se poate mântui de unul singur. Pentru că de unul singur în faţa ispitelor suntem slabi şi fără nici o putere în a le face faţă, însă acolo unde sunt mai mulţi, nu doar că sunt mai puternici şi se pot ajuta unul pe altul în a birui ispita dar, aşa avem şi ajutorul cel puternic al Mântuitorului şi a tuturor Sfinţilor celor bineplăcuţi Lui, cum bine a spus El: "Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele meu sunt şi Eu în mijlocul lor (Matei, 18:20)" Deci să ne întărim în credinţă şi să ne adunăm în jurul păstorului ca într-o singură fiinţă şi într-un singur glas să cerem Bunului Dumnezeu iertare greşelilor noastre, mântuire sufletelor noastre, lăudând şi binecuvântând pururea numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururi şi în veci vecilor. Amin.
Mulţumim cântăreţilor din Parohia "Sfântului Prooroc Daniel" din Villarrobledo pentru ajutorul dat la strană.
Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate şi ne rugăm să putem continua lucrarea mântuirii tuturor credincioşilor de aici şi de pretutindeni. Amin!
Cateva lamuriri despre Sfanta Taina a Maslului
Prin Taina Sfântului Maslu se împărtăşeşte credinciosului bolnav în chip nevăzut harul tămăduirii sau uşurarea durerii trupeşti, al întăririi sufleteşti şi al iertării de păcate rămase după mărturisire, prin ungerea cu untdelemn sfinţit, însoţită de rugăciunile preoţilor.
Una dintre cauzele principale ale deprimării şi descurajării omului este boala. Şi de multe ori nici boala, nici deprimarea nu pot fi învinse numai cu mijloace omeneşti. Bolnavul credincios e chinuit şi de conştiinţa că boala lui are cauza şi în unele păcate pe care nu le-a putut mărturisi, sau că eventual va muri fără iertarea acestor păcate. Şi cine nu trece în viaţa lui prin boală şi prin aceste deprimări şi îngrijorări, care-i măresc suferinţa trupească dar şi sufleteasca?
Taina aceasta arată că Dumnezeu îşi manifestă mila Lui şi faţă de cei suferinzi care-şi pun nădejdea în El. De aceea, în toate rugăciunile Maslului se apelează mai ales la mila lui Dumnezeu, iar Dumnezeu apare în această Taină lucrând ca "Doctorul" plin de milă.
Existenţa omului este nespus de complexă. E imposibil de făcut o separaţie între trup şi suflet. Trupul e plin de energiile sufletului; prin el lucrează sufletul; dar fără el, acum, sufletul nu poate lucra. De aceea harul nu lucrează asupra trupului fără să lucreze şi asupra sufletului. Asupra sufletului lucrează, însă, întărindu-l şi curăţindu-l de păcate şi liniştindu-i prin aceasta conştiinţa, ceea ce are un efect întăritor şi asupra trupului, ca să-l facă un instrument al lucrării bune a sufletului şi ca să întărească şi sufletul. Toate acestea sunt adevăruri ce se desprind din conţinutul rugăciunilor de la Maslu.
În rugăciunile Tainei Sf Maslu se cer împreună: tămăduirea trupului, iertarea de păcate şi curăţirea sufletului de păcate. Sălăşluirea Duhului are mai ales scopul curăţirii de păcate şi al tămăduirii de patimi şi al ridicării la o viaţă de sfinţenie, de slujire curată a lui Dumnezeu. Întrucât păcatul este o boala a sufletului mai ales când s-a îndesit în patimi, şi ca atare e şi o cauză a bolii trupului, Maslul este socotit atât ca o tămăduire a trupului, cât şi a sufletului, şi Dumnezeu e numit "Doctorul sufletelor şi al trupurilor".
Spovedania anterioară Maslului a adus bolnavului iertare de păcatele mărturisite, dar el n-a avut timp să topească, prin conlucrare cu harul redobândit, slăbiciunile păcătoase, hrănite printr-o obişnuinţă îndelungată cu păcatul, slăbiciuni care explică adeseori şi boala trupului. Sau, poate, bolnavul n-a putut descrie în mod corespunzător aceste slăbiciuni, care se pierd adeseori în "ceaţa indefinitului"(părintele Stăniloae).
Astfel, în rugăciunile Maslului în care se cer deodată tămăduirea trupului, iertarea de păcate şi vindecarea de patimi, eliberarea simţurilor de influenţele rele şi alungarea vrăjmaşului, toate acestea se cer pentru ca bolnavul, devenit sănătos trupeşte şi sufleteşte, să poată trai o viata curata, închinată slujirii lui Dumnezeu. Aceasta arată că Taina Maslului nu e pentru moarte ca în Catolicism, ci pentru viaţă.
Preoţii ung pe bolnav cu untdelemn, în semnul crucii, iar semnificaţia crucii în această ungere o arată cântăreţul care cântă în timp ce preotul săvârşeşte această ungerea: "Doamne, armă asupra diavolului crucea Ta ai dat nouă, că se scutură şi se cutremură nesuferind a căuta spre puterea ei, căci morţii i-ai sculat şi moartea ai surpat".
Însuşi Hristos Cel jertfit Se sălăşluieşte prin semnul crucii în bolnav, dându-i puterea înfrânării de la păcate, a rezistenţei la orice egoism al pornirilor păcătoase; cu ea se va întări sufletul lui, pentru ca să biruiască boala din trup. Crucea e mijlocul prin care vine puterea din Trupul lui Hristos. Menţionăm că împotriva acţiunii forţelor nevăzute se cere şi ajutorul nevăzut al sfinţilor, al mucenicilor şi, mai ales al Maicii Domnului. Mai este de adăugat că Maslul se face de obicei cu participarea mai multor credincioşi, care se roagă şi ei concomitent cu preoţii. Din această largă comuniune, din acest semn al dragostei pe care i-l dau mai mulţi semeni în starea lui de boală şi neputinţă, bolnavul prinde de asemenea putere de refacere trupească şi sufletească.
Cuvântul lui Homiakov: "Nimenea nu se mântuieşte singur, ci se mântuieşte prin rugăciunile bisericii, ale sfinţilor, ale Maicii Domnului", se adevereşte şi la săvârşirea acestei Taine, în special în ceea ce priveşte conţinutul rugăciunilor rostite aici. Însăşi săvârşirea acestei Taine de către mai mulţi preoţi (de şapte, sau măcar de doi) manifestă voinţa Bisericii de a pune mai multe forţe ale ei în mişcare, prin comuniunea în rugăciune şi în dragoste, pornirea mai multora de a scăpa un membru al ei de situaţia de neputinţă şi de durere în care se află. Mai ales la boală simte omul trebuinţa simpatiei şi a comuniunii. Dar această comuniune îi dă puteri omului nu numai prin ceea ce are omenesc în ea, ci în primul rând prin faptul că toţi cei ce vin şi intră într-o comuniune cu semenul lor bolnav, vin cu credinţă în Hristos, Care a vindecat toată boala şi neputinţa, a biruit moartea, a vindecat pe unii oameni pentru rugăciunile altora şi a spus că unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Lui, adică în credinţa în El şi în dragostea între ei, este şi El în mijlocul lor. Ei îl ajută pe cel bolnav numai pentru că fac transparentă şi lucrătoare, prin credinţă şi rugăciunea lor, prezenţa şi puterea lui Hristos, numai pentru că înlesnesc comuniunea bolnavului cu Hristos prin credinţa lui, întărită de credinţa lor. Mădularele trupului sunt unse de şapte ori în semnul crucii, după citirea a şapte rugăciuni, pentru că şapte sunt darurile Sfântului Duh, pentru că şapte au fost duhurile rele scoase din femeia păcătoasa, pentru că numărul şapte simbolizează totalitatea formelor răului, dar şi a darurilor lui Dumnezeu.
Rugăciunea la punerea Evangheliei pe capul persoanei bolnave
La finalul Tainei Sfântului Maslu preotul ia Sfânta Evanghelie şi o dă bolnavului să o sărute. După aceasta, împreună cu ceilalţi preoţi o ţine deschisă deasupra capului persoanei bolnave, rostind următoarea rugăciune: "Împărate Sfinte, Îndurate şi Multmilostive, Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu, Care nu voieşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celui ce a venit la tine cu pocăinţă şi cere de la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna Ta cea puternică şi tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o ţin deschisă pe capul robului Tău (N) …"
Cele două exemple ale împăraţilor vechi-testamentari David şi Manase nu sunt întâmplătoare. Fiecare a dus o viaţă diferită. Sfântul Prooroc David a fost un om drept, dar a păcătuit ucigând şi săvârşind adulter. Manase a fost idolatru, dar s-a pocăit când a fost luat rob de babiloneni.
Aceste două exemple arată că Dumnezeu primeşte pe oricine a greşit şi se pocăieşte de relele sale. Dar, aşa cum reiese din rugăciunea de faţă, foarte important este ca cel bolnav să se pocăiască, având tot timpul în cugetul său siguranţa că "Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu". Se punctează din nou milostivirea Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul vindecător, "Doctor al sufletelor şi al trupurilor noastre", Cel care este rugat "să treacă cu vederea toate greşelile" celui care se pocăieşte.
Ca o concluzie, în toate rugăciunile de la Maslu se arată cu insistenţă, că boala trupească şi sufletească în care a căzut omul îl face inapt de viaţa normala, sau îl ameninţă cu sfârştul vieţii pământeşti. El trebuie ajutat în mod stăruitor, prin puterea lui Hristos, să se facă sănătos trupeşte şi sufleteşte.
                                                       Ana presbitera

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu